Zespół

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu

Zespół

Skład Zarządu Oddziału Okręgowego oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu


 • Anna Wrońska

  Prezes

 • Maria Palicka

  Wiceprezes
 • Monika Kozieja

  Sekretarz
 • Marianna Urbańska

  Skarbnik
 • Anna Owczarek

  Członek
 • Barbara Krajnik

  Członek
 • Anetta Gulbertowicz

  Członek
 • Izabela Stryjniak

  Członek
 • Krystyna Migacz

  Członek

Skład Komisji Rewizyjnej


 • Ewa Bieniok

  Przewodnicząca
 • Danuta Sawicka-Pasgrat

  Członek
 • Teresa Ostrowska

  Członek

Czytaj dalej

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD jest placówką wsparcia dziennego zapewniającą popołudniową opiekę oraz wsparcie edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat, zamieszkałych w bloku przy ul. Łęczyckiej 26 w Elblągu. Placówka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:30 do 17:30.

W placówce realizowane są następujące formy wsparcia dla dzieci:

 1. pomoc w nauce szkolnej (odrabianie prac domowych, wyrównywanie braków edukacyjnych, nauka własna);
 2. zajęcia socjoterapeutyczne rozwijające umiejętności psychospołeczne oraz wdrażające do pełnienia ról społecznych w sposób społecznie akceptowany;
 3. rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci (gry i zabawy świetlicowe, zajęcia programowe w siedzibie placówki i przy współpracy z innymi instytucjami, m.in. warsztaty z ceramiki, malarstwa i decoupage?u, robotyka, warsztaty  muzyczno-wokalne, lekcje tańca, warsztaty kulinarne, warsztaty fotograficzne i inne);
 4. zajęcia sportowo-rekreacyjne (lekcje pływania, jazda na łyżwach, gry zespołowe, pikniki i wycieczki rodzinne oraz imprezy integracyjne z rodzicami);
 5. wdrażanie do uczestnictwa w kulturze (wyjścia do kina, teatru, na koncerty, do muzeów);
 6. organizacja obchodów świąt i uroczystości;
 7. wsparcie wychowawcze dla rodziców;
 8. wsparcie żywnościowe.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze od 2007 r. prowadzone jest przez TPD na zlecenie i przy finansowaniu Gminy Miasto Elbląg. 

Oferta programowa świetlicy wzbogacana jest dzięki realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych i prywatnych. W ostatnich kilku latach dla podopiecznych świetlicy zrealizowano m.in. następujące projekty:

KOLORY NASZEGO DZIECIŃSTWA (2015) ? współfinansowany ze środków Wojewody Warmińsko ? Mazurskiego, dofinansowany w ramach zbiórki 1%. W ramach projektu zrealizowano warsztaty muzyczno-wokalne, warsztaty z robotyki, warsztaty twórczego rozwoju, warsztaty artterapeutyczne, lekcje w szkole tańca.

MAŁY REPORTER (2014) ? finansowany przez Fundację Paribas. W ramach projektu zorganizowano warsztaty fotograficzne, wycieczkę krajoznawczą oraz doposażono świetlicę w komputer przenośny i programy do cyfrowej obróbki zdjęć.

KOLORY NASZEGO DZIECIŃSTWA (2014) ? współfinansowany ze środków Wojewody Warmińsko ? Mazurskiego, dofinansowany w ramach zbiórki 1%. W ramach projektu zrealizowano warsztaty z ceramiki i malarstwa, lekcje w szkole tańca, zajęcia sportowe na basenie i lodowisku.

ZDROWO JEŚĆ, BY ROSNĄĆ W SIŁĘ (2013) ? finansowany ze środków Fundacji Tesco Dzieciom. W ramach projektu zorganizowano dla podopiecznych Ogniska zajęcia kulinarne i edukacyjne dotyczące zdrowego odżywiania. W ramach programu regularnie dostarczano dzieciom także zdrowe przekąski
w postaci warzyw i owoców. 

Czytaj dalej

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Ośrodek Edukacyjno-Szkoleniowy w Elblągu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Ośrodek Edukacyjno-Szkoleniowy w Elblągu

ZAPRASZAMY PRZEDSZKOLA I SZKOŁY DO SKORZYSTANIA
Z NASZEJ OFERTY SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Od 10 lat wspieramy rozwój zawodowy nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu utworzony został w 2005 r. Jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, obejmującą swoim zasięgiem obszar województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

W Ośrodku prowadzone jest doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie planowania i organizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz badania jego efektów. Organizujemy szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje. Realizujemy projekty ukierunkowane na rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wsparcie szkół w zakresie zwiększenia jakości oferty edukacyjnej. Współpracujemy z wykładowcami akademickimi oraz doświadczonymi praktykami: nauczycielami, pedagogami, psychologami, logopedami i terapeutami.

Zapraszamy przedszkola, szkoły i inne placówki do skorzystania z naszej oferty szkolenia rad pedagogicznych. Szkolenia realizujemy w placówkach zamawiających lub w innych miejscach – po uzgodnieniu z zamawiającym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkolenia rad pedagogicznych.

Dostosowujemy się do potrzeb i możliwości placówek

W Informatorze przedstawiamy propozycje w zakresie bloków tematycznych i czasu trwania poszczególnych szkoleń. Zachęcamy do zgłaszania nam swoich potrzeb szkoleniowych. Na życzenie przygotowujemy kursy doskonalące i szkolenia, które nie znajdują się w prezentowanej ofercie. Dostosowujemy treści szkoleń oraz ich czas trwania do potrzeb i możliwości placówek zamawiających. Dla przedszkoli i szkół zatrudniających niewielką ilość nauczycieli istnieje możliwość organizacji wspólnego szkolenia rad pedagogicznych dwóch placówek.

CENA SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ USTALANA JEST INDYWIDUALNIE I ZALEŻNA JEST OD CZASU TRWANIA ORAZ MIEJSCA REALIZACJI ZAJĘĆ.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu ustalenia szczegółów organizacji szkolenia.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TPD
ul. 1 Maja 37, 82-300 Elbląg
tel./fax 55 2338210, e-mail: tpdzo@o2.pl

Proponowane tematy form doskonalenia:

1. Wprowadzenie do neurodydaktyki
2. Wykorzystanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej
3. Wykorzystanie neurodydaktyki w praktyce przedszkolnej
4. Twój zdolny uczeń – jak odkryć i pielęgnować talenty?
5. Dlaczego mózg nie daje się zewnętrznie sterować – jak motywować ucznia?
6. Dlaczego mózg nie daje się zewnętrznie sterować – jak motywować przedszkolaka?
7. Matematyka na wesoło w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
8. Przedmioty ścisłe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
9. Metafora – skuteczne narzędzie pracy nauczyciela
10. Bajkoterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
11. Muzykoterapia w pracy z dziećmi
12. Aktywność muzyczno-ruchowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
13. Wstępna diagnoza trudności w uczeniu się
14. Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się
15. Indywidualizacja pracy z uczniem w klasie
16. Jak pomóc dzieciom lepiej się uczyć
17. Jak rozwijać u uczniów umiejętność czytania ze zrozumieniem podczas lekcji przedmiotowych
18. Ocenianie wspierające rozwój uczniów
19. „Gimnastyka mózgu” – podstawy kinezjologii edukacyjnej
20. Projektowanie zajęć rozwijających kompetencje psychospołeczne uczniów
21. Zniechęceni uczniowie. Jak przywrócić im wiarę w siebie i chęć do nauki?
22. Narkotyki – aby pomagać, trzeba wiedzieć
23. Dopalacze – śmiertelne zagrożenie
24. Agresja i przemoc w szkole. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?
25. Próby samobójcze i samouszkodzenia wśród dzieci i młodzieży
26. Zaburzenia psychiczne okresu dzieciństwa i dorastania. Rozpoznawanie i sposoby pomocy dzieciom
27. Trudne dziecko w grupie przedszkolnej. Jak sobie radzić z niepożądanymi zachowaniami u dzieci?
28. Profilaktyka nieprawidłowości rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym
29. Gry i zabawy logopedyczne w edukacji przedszkolnej
30. Warsztaty z emisji i higieny głosu dla nauczycieli
31. Umiejętności komunikacyjne a kierowanie zespołem w pracy nauczyciela
32. Warsztat interpersonalny dla nauczycieli
33. Rozwiązywanie konfliktów w szkole
34. Mediacje i negocjacje w praktyce wychowawczej
35. Budowanie wizerunku nauczyciela i szkoły
36. Budowanie efektywnych zespołów i praca z grupą z wykorzystaniem procesu grupowego
37. Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego
38. Planowanie i organizacja pracy nauczyciela
39. Szkoła przyjazna rodzicom. Nowe spojrzenie na współpracę szkoły z rodzicami
40. Warsztaty dla rodziców

Czytaj dalej

Koła TPD przy szkołach podstawowych w Elblągu i powiecie elbląskim

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu

KOŁA TPD

przy szkołach podstawowych w Elblągu i powiecie elbląskim

Podstawową terenową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest koło przyjaciół dzieci. Koła działające przy TPD w Elblągu organizują pomoc materialną i finansową dla najuboższych uczniów szkół. Dofinansowują dożywianie dzieci, wyjazdy na wycieczki oraz zakup podręczników i pomocy szkolnych. 

Każdy może wesprzeć działalność kół, wpłacając dobrowolną darowiznę u przewodniczącej koła.

Darowizny można także przekazywać na konto zarządu TPD w Elblągu o numerze 07 1160 2202 0000 0000 5025 7445 z dopiskiem Darowizna na rzecz koła.

Koła przyjaciół dzieci organizuje się na wniosek co najmniej 7 zainteresowanych osób, w szczególności w środowisku zamieszkania lub pracy, w szkołach i placówkach oświatowych, opiekuńczych, zdrowotnych.

Mogą być organizowane koła specjalistyczne, skupiające osoby o jednorodnych kierunkach zainteresowań i działań:

1) podejmujące działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych (niepełnosprawnych ruchowo, z cukrzycą,   na diecie bezglutenowej, upośledzonych umysłowo, z rozszczepem wargi i podniebienia, z łamliwością kości oraz innymi schorzeniami i niepełnosprawnościami),

2) realizujące na rzecz dzieci specjalistyczne zadania artystyczne, naukowe, sportowe, turystyczne i inne.

Osoby skupione w kole działają na rzecz dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia. Koła nie posiadają osobowości prawnej, a działalność prowadzą „pod szyldem” Oddziału Okręgowego TPD w Elblągu.

Młodzież powyżej 16 roku życia może należeć do Towarzystwa i tworzyć koła (środowiskowe, akademickie, inne). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców.

Osoby zainteresowane działalnością w istniejących kołach lub utworzeniem nowego koła prosimy
o kontakt telefoniczny z biurem TPD

Wykaz kół działających w strukturze TPD w Elblągu:

 1. Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu
 2. Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 6 w Elblągu
 3. Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 9 w Elblągu
 4. Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 12 w Elblągu
 5. Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 15 w Elblągu
 6. Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 16 w Elblągu
 7. Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu
 8. Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu
 9. Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 21 w Elblągu
 10. Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu
 11. Koło TPD przy Szkole Podstawowej w Tolkmicku
 12. Koło TPD przy Szkole Podstawowej w Zwierznie
 13. Koło TPD przy Gimnazjum nr 2 w Elblągu
 14. Koło TPD przy Gimnazjum nr 9 w Elblągu
 15. Koło TPD przy Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim
 16. Koło TPD przy Gimnazjum w Gronowie Elbląskim
 17. Koło TPD przy SOSW nr 1 w Elblągu (zawieszone)

Czytaj dalej

Historia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu

Historia TPD

Towarzystwo pomagało rodzicom, władzom samorządowym i państwowym w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci. Posiada w tej działalności liczący się dorobek.

Wypracowywany on był przez Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (od 1919 r.), Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (od 1949 r.) i po ich zjednoczeniu przez TPD (od 1949 r.). Towarzystwo stało się organizacją znana i cenioną w kraju a także zagranicą. Należy do stowarzyszeń o najdłuższym stażu w Polsce.

Towarzystwo było i jest orędownikiem wszechstronnego rozwoju dzieci, wychowania ich na ludzi wrażliwych na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną, uspołecznionych, gospodarnych, pracowitych, tolerancyjnych, dobrze przygotowanych do życia w rodzinie i demokratycznym społeczeństwie.

Swoje dotychczasowe osiągnięcia Towarzystwo zawdzięcza przede wszystkim swym członkom, działaczom (w tym wysokiej klasy specjalistom), osobom bez reszty oddanym sprawom dzieci, których łączył, inspirował i mobilizował wspólny cel – dobro dzieci. Poza tym także temu, że to co robiło, odpowiadało zawsze najżywotniejszym potrzebom dzieci.

Towarzystwo na swój znaczący współudział w rozwoju rzecznictwa spraw i praw dziecka, w budzeniu powszechnej wrażliwości na jego zagrożenia, krzywdy i potrzeby. Hasło Towarzystwa „Wszystkie dzieci są nasze”, spopularyzowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka (Święta Dziecka), którego było przez wiele lat głównym inicjatorem i organizatorem, już na trwałe zagościło w społecznej świadomości. Korzystają na tym dzieci. W ostatnim okresie rośnie liczba rzeczników praw dziecka TPD i dziecięcych spraw, często tych najtrudniejszych, przez nich załatwionych.

W ciągu minionych dziesięcioleciach Towarzystwo m.in. organizowało i prowadziło:

 1. domy dziecka dla dzieci osieroconych i zagrożonych sieroctwem społecznym (bezpośrednio po latach niewoli i dwóch wojnach światowych);
 2. wakacyjny wypoczynek dla dzieci (półkolonie, kolonie, obozy, biwaki, małe formy wczasów w miejscu zamieszkania, dziecińce wiejskie dla „maluchów” w okresach pilnych prac polowych, ośrodki wycieczkowe dla dzieci ze wsi w atrakcyjnych pod względem turystycznym miastach);
 3. dla małych dzieci: kuchnie mleczne, punkty opieki nad matką i dzieckiem na wsi, środowiskowe punkty opieki, żłobki, przedszkola społeczne;
 4. placówki ważne dla zdrowia dzieci: prewentoria, sanatoria, punkty sanitarne na wsi, poradnie higieniczno-wychowawcze, Przychodnię Przeciwgruźliczą dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi;
 5. dla dzieci w wieku szkolnym: szkoły świeckie, „zielone klasy”, bursy, internaty, świetlice dworcowe, domy wczasów dziecięcych;
 6. placówki i formy działalności służące organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży np.: świetlice, samorządy dziecięco-młodzieżowe, środowiskowe ogniska wychowawcze (w tym socjoterapeutyczne i integracyjne) – ratujące dzieciom rodzinę naturalną, zapewniającą im powodzenie w nauce i w życiu; place zabaw, ogródki jordanowskie, wypożyczalnie sprzętu sportowego, turystycznego, biblioteki (w tym ruchome), amatorskie i profesjonalne teatry kukiełkowe;
 7. dożywianie dzieci, walkę o wprowadzenie posiłku dla wszystkich dzieci w placówkach edukacyjnych, pomoc materialną dzieciom z rodzin najuboższych, oświatę zdrowotną wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i wychowawców, zajęcia z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 8. działalność służącą przeciwdziałaniu wypadkowości dzieci w ruchu drogowym;
 9. działalność w zakresie podnoszenia poziomu kultury pedagogicznej rodziców i społeczeństwa.

Towarzystwo podejmowało się też nowatorskich form działalności. Można do nich m.in. zaliczyć:

Ogniska przedszkolne. Placówki te (organizowane głównie na wsi) wyrównywały braki w rozwoju i wychowaniu dzieci, przygotowywały je do szkoły, dawały im szansę powodzenia w nauce. Z czasem przejęła je Oświata. Stały się inspiracją dla systemowego przygotowywania wszystkich sześciolatków do szkoły;

Zainicjowanie i rozwijanie – w sposób profesjonalny i kompleksowy – rodzinnych form opieki i wychowania dla dzieci osieroconych: rodzin adopcyjnych, zastępczych (okresowych – na czas uregulowania sytuacji prawnej dziecka, spokrewnionych, obcych i terapeutycznych – dla dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych) oraz rodzinnych domów dziecka.

Stworzenie koncepcji i zorganizowanie, dla realizacji tego zadania, sieci specjalistycznych placówek: ośrodków adopcyjno-opiekuńczych TPD oraz Krajowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (m.in. dla wspierania działalności Ośrodków terenowych oraz organizacji adopcji zagranicznych dla dzieci, które nie mają szans na pozyskanie rodziny przybranej w kraju ze względu na stan swego zdrowia lub kalectwa) wraz z Bankiem Informacji o Dzieciach Zakwalifikowanych do Rodzin Przybranych. Aktualnie część Ośrodków adopcyjno-opiekuńczych TPD przejęły władze publiczne i je nadal prowadzą (wraz z Bankiem). Ośrodki są obecnie prowadzone także przez inne stowarzyszenia i instytucje. Z inicjatywy Towarzystwa (kół i Komitetu ZG TPD im. K. Jeżewskiego) zorganizowano w Polsce pierwsze „Wioski Dziecięce”.

Wypracowanie koncepcji kolonii zdrowotnych (w tym także integracyjnych) dla dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Przez wiele lat Towarzystwo spełniało wiodącą rolę w ich organizacji i upowszechnianiu na terenie kraju. Aktualnie są już prowadzone przez wielu innych organizatorów.

Wypracowanie całościowej koncepcji opieki i wychowania dzieci w środowisku zamieszkania, która obejmuje: integrację poczynań w zakresie zdrowia i wychowania dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia poczynając (niemowlęcego), stworzenie dzieciom odpowiednich warunków dla edukacji i pożytecznego spędzania czasu wolnego, wspierania rodziny w spełnianiu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczych, organizację życia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych sprzyjającą budowie w miejscu zamieszkania przyjaznego dzieciom społecznego środowiska wychowawczego, w którym funkcjonuje współodpowiedzialność mieszkańców za dzieci swej wsi, a w mieście swego podwórka lub osiedla.

Zapoczątkowanie społecznej samopomocowej działalności na rzecz dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Towarzystwo stworzyło dla rodziców tych dzieci warunki do twórczej, nieskrępowanej społecznej działalności. Początek tym społecznym ruchom TPD dali rodzice dzieci upośledzonych umysłowo (1963 r.). W oparciu o ich doświadczenia zaczęły rozwijać się ruchy społeczne rodziców posiadających dzieci przewlekle chore i o innych niepełnosprawnościach (m.in.: z cukrzycą, niepełnosprawne ruchowo, wymagające diety bezglutenowej, z chorobami nowotworowymi, wrodzonymi wadami serca, padaczką, z wrodzoną łamliwością kości, z rozszczepem wargi i podniebienia).

W wyniku swej działalności (rzeczniczej i bezpośredniej, pionierskiej, wielostronnej pracy z dzieckiem i ich rodzicami) te społeczne ruchu rodziców osiągnęły już wiele.

Przede wszystkim rodzice ci uwierzyli, że wspólnym wysiłkiem mogą rozwiązywać problemy swych dzieci. Ukazali władzom, profesjonalistom ze specjalistycznych placówek rzeczywistą skalę potrzeb i problemów ich dzieci i swych rodzin. W dużej mierze dzięki nim ich przewlekle chore i niepełnosprawne dzieci są coraz lepiej leczone i rehabilitowane, spotykają się z coraz powszechniejszym zrozumieniem, akceptacją, życzliwością i pomocą ze strony władz, społeczeństwa oraz sponsorów, są integrowane ze swymi sprawnymi, zdrowymi rówieśnikami, uczą się, uczestniczą w sporcie, kulturze i wypoczynku, mają takie same prawa jak dzieci sprawne oraz swoje miejsce w społeczeństwie.

Rodzice dla swych przewlekle chorych i niepełnosprawnych dzieci inicjowali, organizowali i prowadzili m.in.: szkoły życia, dzienne ośrodki rehabilitacyjne, ośrodki wczesnej interwencji, warsztaty terapii zajęciowej, kolonie zdrowotne, turnusy rehabilitacyjne (dla dzieci z rodzicami), olimpiady specjalne, oddziały przedszkolne (dla dzieci na diecie bezglutenowej).

Niektóre ruchy społeczne rodziców działające w TPD już się usamodzielniły i nadal ofiarnie i skutecznie służą swym podopiecznym dzieciom, podobnie jak te, które pozostały w Towarzystwie.

Dorobek najstarszej, centralnej placówki Towarzystwa – Ośrodka „Helenów”, który w okresie międzywojennym wprowadził nowego ducha do zakładowego wychowania dzieci w Polsce – „pełną ciepła rodzinną atmosferę”, będącą mocnym fundamentem (do dziś) całego procesu edukacji i wychowania dzieci.

Po wojnie wypracował skuteczne metody pracy z dziećmi znerwicowanymi, sprawiającymi trudności wychowawcze a także dyslektycznymi i dysgraficznymi, które ze względu na stan zaburzeń oraz niekorzystne warunki rodzinne nie mogły być reedukowane w systemie otwartym. Jako pierwszy w kraju uruchomił pionierski dział wieloprofilowego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, stał się placówką integracyjną.

Na terenie Ośrodka została zorganizowana pierwsza w kraju integracyjna kolonia zdrowotna, tu też odbył się pierwszy eksperymentalny turnus rehabilitacyjny dla rodziców z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Aktualnie Ośrodek przekształcił się w nowoczesne Centrum Rehabilitacji Opieki i Edukacji TPD.

W ciągu 85 lat działalności Towarzystwo uratowało, objęło swym oddziaływaniem olbrzymią liczbę dzieci, przede wszystkim dzieci „gorszych szans”. Wakacyjnym wypoczynkiem już miliony, pozostałymi formami setki i dziesiątki tysięcy dzieci.

Towarzystwo zawsze stało na stanowisku, że źródeł dziecięcych krzywd i niepowodzeń należy upatrywać przede wszystkim w niedomogach rodziny, że tylko dobra rodzina jest w stanie zapewnić dziecku właściwy rozwój fizyczny i psychiczny. W związku z tym Towarzystwo:

 1. walczyło przez wiele lat o rozpoczęcie przygotowywania przyszłych rodziców już od dziecka poprzez wprowadzenie do szkół przedmiotu – „przygotowanie do życia w rodzinie”;
 2. w okresie międzywojennym w Poradni Higieniczno-Wychowawczej na Żoliborzu w Warszawie wprowadziło dla rodziców równocześnie doradztwo z zakresu zdrowia i wychowania dzieci od początku wieku niemowlęcego poczynając (bo „w tym okresie zakłada się fundament przyszłego rozwoju”); po wojnie, eksperymentalnie, na tych samych zasadach w niektórych placówkach publicznej służby zdrowia dla dzieci (w poradniach „D”) uruchomiło dla rodziców doradztwo pedagogiczne;
 3. wypracowało koncepcję i wprowadziło w życie społeczną opiekę indywidualną nad dziećmi z rodzin niewydolnych pod względem opiekuńczym i wychowawczym (zaprzyjaźniony z rodziną opiekun indywidualny TPD pomaga jej rozwiązywać problemy bytowe, zdrowotne, wychowawcze i inne);
 4. zainicjowało organizację „wczasów rodzinnych z pedagogiem”, z których korzystały rodziny mające problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi;
 5. stworzyło koncepcję poradni społeczno-wychowawczych i w wielu miastach na terenie kraju zorganizowało je; placówki te pomagały rodzicom, nauczycielom w ustalaniu przyczyn występowania u dzieci trudności wychowawczych i niepowodzeń w nauce oraz sposobów zapobiegania im; prowadziły z dzieckiem zajęcia wyrównawcze, reedukacyjne i resocjalizacyjne; wspierały rodzinę w jej pracy z dzieckiem; wypracowywały i upowszechniły techniki reedukacyjne dla dzieci dyslektycznych i dysgraficznych; poradnie zostały przejęte przez władze państwowe i aktualnie są – w zmodyfikowanej formie – prowadzone w ramach publicznego systemu opieki i wychowania;
 6. wystosowało, na swym XIV Krajowym Zjeździe w 2003 r., „List otwarty do wszystkich zainteresowanych sprawami dzieci, rodziny i życia społecznego”, w którym m.in. upominało się o wprowadzenie powszechnych, profesjonalnych form systematycznej edukacji przyszłych i aktualnych rodziców także przez media – publiczne i niepubliczne.

Towarzystwo już od dawna nie prowadzi np. domów dziecka, prewentoriów, profesjonalnych teatrów kukiełkowych. Robią to inni. Natomiast kontynuuje i doskonali tą działalność, która wychodzi naprzeciw aktualnie najważniejszym potrzebom dzieci i ich rodzin oraz dostosowana jest do jego obecnych możliwości np. prowadzi środowiskowe świetlice i ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych, poradnictwo wychowawcze dla rodziców, organizuje dla dzieci wakacyjny wypoczynek, dożywianie, udziela rodzinom biednym pomocy rzeczowej. Poza tym nastawione jest, zgodnie ze swą wieloletnią tradycją, na wypracowywanie i upowszechnianie nowatorskich form działalność na rzecz dzieci.

Towarzystwo stworzyło na terenie kraju rozbudowaną strukturę organizacyjną. Aktualnie w 3 tys. kół zrzesza 150 tys. członków. Ma swoje oddziały na szczeblach gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Ogniwa Towarzystwa są ośrodkami inicjatyw społecznych służących dzieciom, a równocześnie swą samorządną i samopomocową działalnością wnoszą twórczy wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego, demokratycznego w naszym kraju.

Uchwalone na XIV Zjeździe TPD dokumenty – statut oraz program działalności na nową kadencję – dostosowały Towarzystwo do ustrojowych przemian w kraju, wymogów i możliwości jakie wynikają z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także z wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Można mieć nadzieję, że Towarzystwo zahartowane w dotychczasowej, wieloletniej działalności, dzięki zdobytemu doświadczeniu, zaangażowaniu swych członków, działaczy i sponsorów, rozwojowi prawidłowej współpracy z władzami publicznymi oraz innymi stowarzyszeniami i instytucjami (w tym mediami) będzie nadal mądrze, po nowatorsku i skutecznie służyć dzieciom, a przede wszystkim dzieciom „gorszych szans”.

Opracował Bohdan Tracewski
Źródło www.tpd.org.pl

Czytaj dalej

OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu

OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego i terapii rodzinnej. Bezpłatne konsultacje ze specjalistami możliwe są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub osobistej w biurze TPD w Elblągu przy ul. 1 Maja 37 (tel. 55 2338210).

Działania nasze kierujemy przede wszystkim do rodzin ubogich, borykających się z różnego rodzaju problemami natury społecznej, psychologicznej i prawnej. Pomocą obejmujemy w szczególności rodziny z problemami przemocy i uzależnień oraz dzieci i młodzież z różnego rodzaju zaburzeniami i trudnościami w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Wspieramy również rodziców, mających kłopoty wychowawcze z dziećmi oraz wszystkich dorosłych, których konflikty i problemy w negatywny sposób odbijają się w funkcjonowaniu ich dzieci. Również osoby z innymi problemami mogą liczyć na naszą pomoc.

Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne realizowane jest w ramach programu Integralny System Pomocy Dziecku i Rodzinie współfinansowanego ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Poinformuj nas, jeśli podejrzewasz, że w Twoim otoczeniu dziecku dzieje się krzywda lub jeżeli jesteś dzieckiem i uważasz, że ktoś łamie Twoje prawa.

Informujemy, że istnieje możliwość objęcia wsparciem finansowym dzieci chorych i niepełnosprawnych wymagających leczenia i rehabilitacji. Pomoc finansowa udzielana jest w ramach zbiórki 1% od podatku dochodowego. Więcej informacji pod numerem telefonu 55 2338210.

Czytaj dalej

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022