Wspólnie Przeciw Alkoholizmowi I Narkomani

Realizacja projektu pt. „Wspólnie przeciw alkoholizmowi i narkomani” była kolejnym dobrym przedsięwzięciem ukazującym osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą trudną to, iż nie są sami w swojej pracy i mogą zawsze liczyć na swoich kolegów z innych placówek. Swoje dotychczasowe doświadczenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przenieśliśmy za pośrednictwem reprezentantów Federacji Rosyjskiej do Obwodu Kaliningradzkiego, a tym samym podzieliliśmy się z nimi dobrymi doświadczeniami, schematami obowiązującymi w naszym kraju. Odwiedziliśmy cztery ośrodki leczące alkoholizm i narkomanie wśród osób dorosłych i dzieci. Nastąpił przepływ informacji skierowany do uczestników projektu, docelowo do dzieci i młodzieży, oraz pośrednio do rodziców i opiekunów. Pragnęliśmy przekazać osobom z FR nasze dobre już sprawdzone doświadczenia w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkomanii. Celem projektu było zwiększenie skuteczności przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Projekt skierowany był do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą trudną w Czerniachowsku i powiecie elbląskim. Cel projektu osiągnięty został  poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób pracujących w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, takich jak: domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, pogotowia opiekuńcze, specjalne ośrodki wychowawczo – resocjalizacyjne, szkoły. Celem było również stworzenie warunków do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, wyposażenie ich w nowe narzędzia pracy oraz pomocne materiały dydaktyczne.
        Istotna w projekcie była ciągłość współpracy rosyjskich partnerów i partnerów z Polski z placówek opiekuńczo-wychowawczymi. Współpraca ta została już w określony sposób zawiązana podczas realizacji projektu „Prawa Jasia i Nataszy”. projekt „Wspólnie przezwyciężmy alkoholizm i narkomanię” jest odpowiedzią na rozmowy o kontynuacji projektu, zadań które pragnęli poznawać uczestnicy projektu. Działania w ramach projektu polegały na zorganizowaniu serii spotkań, cyklu szkoleń z zakresu alkoholizmu, narkomani i profilaktyki – przez okres 8 miesięcy, dla 15 osób z Obwodu Kaliningradzkiego oraz 8 przedstawicieli- reprezentantów placówek opiekuńczo -wychowawczych z terenu powiatu elbląskiego. Rozpoczęcie projektu nastąpiło w marcu 2007 r., były to spotkania od środy do soboty- 1 raz w miesiącu. W ramach projektu zaplanowane były również wizyty studyjne w 4 ośrodkach zajmujących się pomocą osobom uzależnionym.

  1. Wprowadzenie

         Każdego roku około 55000 młodych Europejczyków traci życie na skutek efektów nadużywania alkoholu. Co roczny raport Zdrowia przygotowywany przez WHO ma na celu zwrócenie uwagi na problemy i zjawiska związane ze zdrowiem. Przemoc i zaniedbywanie dzieci jest jednym z poważnych problemów systemu zdrowia publicznego i polityki wszystkich krajów Europy. WHO nawołuje kraje do podejmowania wysiłków w celu eliminowania przemocy, agresji, alkoholizmu i narkomani dzieci i kobiet. Główną przyczyną śmierci wśród młodzieży są wypadki. Jest oczywiste również, że młodzież eksperymentuje z alkoholem w coraz młodszym wieku i coraz częściej angażuje się w ryzykowne zachowania np.: upijanie się, mieszanie alkoholu z narkotykami. Jeden na cztery przypadki śmierci wśród młodzieży jest spowodowany alkoholem. W lutym 1998 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, Bill Clinton, wyznaczył rok 2007 jako rok, do którego popyt na narkotyki powinien być zmniejszony o połowę. Osiągnięto światowe porozumienie w kwestii konieczności zwiększenia wysiłków zmierzających do rozpoznania, zrozumienia i ograniczenia popytu na narkotyki. W krajach Europy Wschodniej oraz byłego krajach byłego Związku Radzieckiego, gdzie problem narkotykowy praktycznie nie istniał w czasach komunizmu, staje się on w chwili obecnej coraz poważniejszy. Zgodnie z danymi liczba osób regularnie zażywających narkotyki w krajach Federacji Rosyjskiej szacuje się na 2 mln. Kraje zachodnie, w których obserwuje się wzrost uzależnienia od narkotyków, najbardziej obawiają się nowych narkotyków syntetycznych, takich jak meta-amfetamina. Na całym świecie panuje stereotyp o umiłowaniu Rosjan do wódki i innych wyskokowych napojów. Dla wielu Europejczyków Rosjanie są wiecznie pijani, alkoholizm to cecha narodowa, a ilość wypijanej przez przeciętnego Rosjanina wódki nie mieści się wielu w głowach. Warto dodać, że w ostatnich latach struktura wypijanego w Rosji alkoholu znacznie się zmieniła. W porównaniu do lat poprzednich zanotowano duży wzrost udziału piwa i innych napojów niskoalkoholowych w ogólnej konsumpcji alkoholu. Od 4 do 6 mln Rosjan bierze narkotyki, a liczba osób, które spróbowały narkotyku chociaż raz w życiu wynosi 15 mln – poinformowała w dniu 26.06.2006 r. rosyjska Federalna Służba ds. Kontroli Narkotyków. Federację Rosyjską zamieszkuje ok. 147 mln ludzi. Z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Jurija Lewady wynika, że 98 proc. respondentów uznaje narkomanię w Rosji za problem. 23 proc. ankietowanych przyznaje, że wśród ich krewnych lub znajomych są osoby, które brały lub biorą narkotyki. W poniedziałek przypada międzynarodowy dzień walki z narkomanią. Według oficjalnych danych, w Rosji konfiskuje się coraz więcej narkotyków. W latach 2001-2003 konfiskowano około tony heroiny rocznie, w 2004 roku już 3,9 tony, a w 2005 – 4,8 tony. Wszelkie kampanie medialno- prewencyjne skierowane są głównie do młodzieży, z uwagi na realną możliwość obniżenia dolnej granicy wieku, w którym rozpoczyna się zażywanie narkotyków. Kiedy zaczyna się wdrażanie strategii edukacyjnych, nie można spodziewać się wyników za rok, czy nawet dwa lata. Trzeba zrozumieć, że wyniki stosowania programów edukacyjnych widoczne będą dopiero po latach wytężonej pracy. Nie są to wyniki natychmiastowe, ale za to trwałe. Najskuteczniejsze programy to takie, które przynoszą trwałe efekty, takie, które dopasowane są do otaczającej rzeczywistości. Konieczne jest również dotarcie do tej młodzieży, która nie uczęszcza do szkoły, dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Często pomocne są tu działania skierowane do grup młodych ludzi mieszkających na ulicy oraz do samych opiekunów dzieci w placówkach, w których przebywają. W Polsce dokonano znacznego postępu w dziedzinie tworzenia skutecznych programów edukacyjnych, które nie opierają się już wyłącznie na doraźnych działaniach antynarkotykowych, a raczej koncentrują się na kampaniach pro-zdrowotnych i szkoleniach w zakresie promowania właściwego stylu życia. Mimo szerokiego stosowania, kampanie w mediach przynoszą znikome efekty w zakresie zmiany zachowań dlatego nasze Towarzystwo pragnie wyjść naprzeciw potrzeb naszych partnerów z Federacji Rosyjskiej jak i pracowników z Polski i przygotowało program, który ich bardzo interesuje i pragną w nim uczestniczyć.
        Coraz trudniejsza sytuacja społeczno-ekonomiczna w naszym kraju jak i w Federacji Rosyjskiej, rozpowszechniony sposób spędzania wolnego czasu – oglądanie telewizji i gry komputerowe – oraz współczesne tempo życia niekorzystnie odbijają się na młodzieży i dzieciach. Stale zajęci, zapracowani i przemęczeni rodzice mają coraz mniej czasu i cierpliwości. Kontakty z rodzicami są zastępowane głośnymi, agresywnymi formami komunikacji lansowanymi przez media. Dziecko za wszelką cenę próbuje dostosować się do oczekiwań otoczenia, towarzyszy temu poczucie winy, obniżenie własnej wartości, lęk przed oceną i kontaktami społecznymi. Z kolei nieumiejętność dostosowania się do narzuconych reguł i zasad wywołuje u ucznia, wychowanka reakcję przeciwstawiania się im, a nieakceptowanie sankcji społecznych prowadzi do sięgnięcia po alkohol czy narkotyki. Ważnym aspektem tu jest aby szkoła, placówki opiekuńcze, w których przebywają młodzi ludzie i ich środowisko poprzez atmosferę towarzyszącą stymulacji i wspomaganiu naturalnego rozwoju, stała się również wsparciem dla dziecka o nieprawidłowym rozwoju emocjonalnym w przystosowaniu się do wymagań społecznych i dydaktycznych. Towarzystwo prowadząc Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie napotyka na swojej drodze zapytania o alkoholizm, narkomanię i jej przeciwdziałania. Pytania do nas kierują zarówno rodzice jak i nauczyciele, pedagodzy czy osoby z bliskiego otoczenia dziecka oraz osoby z powiatu elbląskiego pracujące w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Także dużo zapytań mamy od naszych partnerów z Federacji Rosyjskiej jak postrzegamy dany problem i jak byśmy go dziś rozwiązali. Wiele zapytań powstało podczas realizacji projektu „Prawa Jasia i Nataszy”. Organizacja nasza realizując projekt „Prawa Jasia i Nataszy. Pod parasolem prawa”, od stycznia do kwietnia 2006 roku pozyskała wiele informacji na temat alkoholu i narkomani, który ma miejsce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zarówno w Federacji Rosyjskiej jak i w powiecie elbląskim wśród wychowanków placówek- młodzieży trudnej. Naszych partnerów jak i osoby- pracowników z placówek opiekuńczo -wychowawczych interesują zagadnienia z zakresu: profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, ogólnych informacji i alkoholizmie, współuzależnieniu i o samych przyczynach tej „epidemii”. Projekt przedstawiony przez nas jest odpowiedzią na zapotrzebowanie uczestników, którzy chcieli wziąć udział w kontynuacji projektu poznając nowe dziedziny wiedzy, która im będzie potrzebna w pracy zawodowej. Uczenie się o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomani, o przestrzeganiu praw dziecka, o dzieleniu się doświadczeniami w sytuacjach naruszenia praw dziecka, pracy z dziećmi w placówkach oraz wymiany doświadczeń osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z placówek opiekuńczo – wychowawczych. Przy realizacji projektu „Prawa Jasia i Nataszy” nasi uczestnicy dostrzegli wiele problemów wynikających z ich pracy, min. problemem tym jest to jak przeciwdziałać przemocy i agresji wśród młodzieży, na te zapotrzebowania powstał projekt „Razem wspólnie od komunikacji do mediacji” ale też uczestnicy projektu dostrzegli kolejny problem wynikający w ich pracy zawodowej mianowicie alkoholizm i narkomanie. Jest to bardzo trudny problem który dotyka coraz to młodszych uczniów, coraz to młodszych wychowanków w placówkach.

        Celem projektu była nauka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii osób pracujących z dziećmi i młodzieżą trudną w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Czerniachowsku jak i w powiecie elbląskim poprzez warsztaty, wykłady i wizyty studyjne. Cel projektu opierał się na wsparciu, wzmocnieniu, podniesieniu wiedzy i umiejętności osób z Federacji Rosyjskiej jak i z Polski w zakresie alkoholizmu, narkomanii osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak: domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, pogotowia opiekuńcze, specjalne ośrodki wychowawczo-resocjalizacyjne, szkoły. Celem było również stworzenie warunków do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. wyposażenie uczestników w narzędzia pracy oraz w pomocne materiały dydaktyczne.
długofalowym celem projektu było:

  1. zmniejszenie ilości występowania przypadków sięgania po narkotyki i alkohol, braku mediacji
  2. podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie złych zachowań i spożywania alkoholu i narkotyków;
  3. wskazanie osobom pracującym z dziećmi sposobów umiejętnego korzystania z lokalnych instytucji działających na rzecz dzieci;
  4. wypracowanie modelu korzystania z pomocy zaufanych dorosłych przez dzieci (szukanie sojuszników) którzy zawsze im pomogą w trudnych sytuacjach;

wymiernym rezultatem programu było:

  1. zmniejszenie ilości występowania sięgania przez młodzież po używki, wychowawcami w Federacji Rosyjskiej i powiatu elbląskiego;
  2. przygotowanie i przeszkolenie 23 osób pracujących z dziećmi do pracy w Obwodzie Kaliningradzkim i powiatu elbląskiego na temat rozwiązywania i rozładowywania emocji, agresji. itp. ;
  3. podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.
  4. nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy placówkami opiekuńczo-wychowawczymi z Polski i z Obwodu Kaliningradzkiego.

        Wszystkie działania i spotkania miały miejsce na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, powiatu elbląskiego, miasta Elbląga.
Realizacja projektu pt. „Wspólnie przeciw alkoholizmowi i narkomani”” była kolejnym dobrym przedsięwzięciem ukazującym osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą trudną to iż nie są sami w swojej pracy, w swoim środowisku i że mogą zawsze liczyć na swoich kolegów z innych placówek. Swoje dotychczasowe doświadczenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przenieśliśmy za pośrednictwem reprezentantów Federacji Rosyjskiej do Obwodu Kaliningradzkiego, a tym samym podzieliliśmy się z nimi dobrymi doświadczeniami, schematami obowiązującymi w naszym kraju. Odwiedziliśmy cztery ośrodki leczące alkoholizm i narkomanie wśród osób dorosłych jak i dzieci. Nastąpił przepływ informacji skierowany do uczestników projektu, docelowo do dzieci i młodzieży, oraz pośrednio do rodziców i opiekunów.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022