Punkty Przedszkolne W Powiecie Elbląskim

Od 1 grudnia 2008r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu we współpracy z przedstawicielami władz lokalnych powiatu elbląskiego i braniewskiego realizowało projekty pt. „Punkty przedszkolne w powiecie elbląskim” i „Punkty przedszkolne w powiecie braniewskim”. Celem projektów było zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich poprzez upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Projekt zakładał utworzenie 9 punktów przedszkolnych na terenie 5 gmin powiatu elbląskiego i 4 gmin powiatu braniewskiego. Punkty przedszkolne rozpoczęły swą działalność od 2 marca 2009 r. i funkcjonowały w ramach projektów do listopada 2010 r.

Skąd pomysł na utworzenie punktów przedszkolnych?
Pierwsze lata życia dziecka są najbardziej znaczące dla jego rozwoju. Przedszkole stawia człowieka na drodze kształcenia i ma znaczenie dla jego dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Projekty badawcze pokazują, że dzieci uczestniczące w dobrze zaprojektowanych programach edukacyjnych są lepiej przygotowane do podjęcia nauki w szkole, osiągają lepsze wyniki w nauce, wykazują wyższe kwalifikacje społeczne i emocjonalne. Edukacja przedszkolna wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Dzieci zdolne mają możliwość rozwijania swojego potencjału, a dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami w uczeniu się otrzymują wsparcie w redukcji zaburzeń i braków edukacyjnych.

Diagnoza przeprowadzona w 2008 przez władze lokalne wskazuje, że na terenach wiejskich w powiecie elbląskim mieszka 766 dzieci w wieku 3-5 lat, z czego tylko 208 korzysta z różnych form edukacji przedszkolnej. Na wsiach, gdzie przedszkoli brakuje najbardziej, rodzice nie są świadomi edukacyjnej roli przedszkola i jej wpływu na rozwój dziecka. Nie otrzymują specjalistycznego wsparcia w procesie wychowania dzieci. Niedostateczna ilość przedszkoli powoduje, że dzieci wiejskie mają poważne ograniczenia w dostępie do edukacji przedszkolnej, a wiele matek nie podejmuje pracy z racji konieczności opiekowania się dziećmi. Poza tym wielu rodziców nie stać na umieszczenie dziecka w przedszkolu. Powyższe problemy powodują zmniejszenie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i brak możliwości profesjonalnie prowadzonej stymulacji ich rozwoju.

Lokalizacja punktów przedszkolnych w powiecie elbląskim
Punkty przedszkolne utworzone zostały na bazie popołudniowych świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w Markusach, Ogrodnikach, Jegłowniku, Godkowie i Pogrodziu. Programem bezpłatnego wychowania przedszkolnego zostało objętych 100 dzieci w wieku 3-5 lat z 20 wsi powiatu elbląskiego:

Miejsce punktu przedszkolnego:Teren objęty projektem
Punkt przedszkolny w Jegłowniku Jegłownik, Błotnica, Nogat, Nowy Dwór Elbląski, Kopanka
Punkt przedszkolny w Markusach Markusy, Zwierzno, Rachowo, Balewo, Wiśniewo,
Punkt przedszkolny w Ogrodnikach Ogrodniki
Punkt przedszkolny w Pogrodziu Pogrodzie, Chojnowo, Wodynia
Punkt przedszkolny w Godkowo Godkowo, Szymbory, Skowrony


Dla punktów w Pogrodziu, Jegłowniku, Godkowie i Markusach zapewniony został dowóz dzieci z okolicznych wsi.

Działalność punktów przedszkolnych
Przedszkola funkcjonowały 5 dni w tygodniu przez 5 godzin dziennie z wyłączeniem sierpnia 2009-przerwa wakacyjna . Każdy z punktów obejmował opieką 20 dzieci. W każdym punkcie pracował nauczyciel wychowawca z wykształceniem wyższym o odpowiedniej specjalności do pracy przedszkolnej oraz pomoc nauczyciela wychowawcy. Zajęcia z dziećmi odbywały się w oparciu o Metodę Dobrego Startu. Zajęcia prowadzone w oparciu o ten program pozwoliły na rozwinięcie u dzieci funkcji wzrokowych, słuchowo-językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych. Odbyły się również wyjazdy dzieci do kina i teatru połączone ze zwiedzaniem Elbląga. Dzieci uczęszczające do naszych punktów poprzez rozwój ich wiedzy oraz wykształcenie umiejętności w zakresie uczenia się przygotowane zostały do podjęcia edukacji szkolnej.

Poza realizacją zajęć wychowawczo-dydaktycznych realizowanych przez nauczyciela-wychowawcę wspomaganego przez pomoc wychowawcy, dzieci objęte były wsparciem psychologiczno-pedagogicznym i logopedycznym. Psycholog, pedagog i logopeda prowadzili diagnozę, terapię oraz zajęcia terapeutyczne.

W pomieszczeniach, w których funkcjonowały punkty przedszkolne wykonane zostały niezbędne adaptacje (obniżenie zlewów, montaż małych oczek ustępowych) oraz doposażone w meble dostosowane do małych dzieci, zabawki, materiały edukacyjne i dydaktyczne, dywany, zmywarki, naczynia. We wszystkich punktach przedszkolnych prowadzone było również dożywianie dzieci w postaci gotowych posiłków dowożonych przez firmę cateringową.

Projekt przewidywał zatrudnienie doradcy metodycznego, odpowiedzialnego za ewaluację pracy pedagogicznej, nadzór nad realizacją programu wychowawczego i dokumentacją pracy nauczycieli, hospitację zajęć, doradztwo metodyczne oraz prowadzenie zajęć pokazowych z dziećmi.

Szkolenia dla rodziców
Przez cały czas funkcjonowania punktów przedszkolnych realizowane bylo doradztwo metodyczne i pedagogizacja rodziców. W czasie trwania projektu odbyło się 35 spotkań informacyjno-szkoleniowych dla rodziców, które były poświęcone promocji edukacji przedszkolnej, zwiększeniu świadomości w zakresie prawidłowego rozwoju i wychowania dziecka, współpracy rodziny z przedszkolem.

Czas realizacji: 1.12.2008 – 31.12.2010.
Łączny koszt projektu: 988262,10 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 9882,62zł
Kierownik projektu: Łukasz Dembiński
Asystent kierownika projektu: Anna Dmitrzak-Stefańska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022