Szkolna Akademia Doświadczeń I Eksperymentu 

Gmina Wilczęta w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarządem Oddziału Okręgowego w Elblągu, realizuje projekt ” Szkolna Akademia Doświadczeń i Eksperymentu – rozwijanie nowoczesnej edukacji przyrodniczej i matematyczne w Gminie Wilczęta” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 02.11.2020 – 31.01.2023 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarządem Oddziału Okręgowego w Elblągu. Skierowany jest do uczniów klas IV – VI oraz do nauczycieli i rodziców/opiekunów ze szkoły podstawowej w Wilczętach. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest:

a)      podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych 46 uczni (kl. IV- VII) ze Szkoły Podstawowej w Wilczętach w Gminie Wilczęta

b)     doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 6 nauczycieli,

c)      doskonalenie kompetencji wychowawczych 10 rodziców/ opiekunów

d)     organizację zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim od 02.11.2020 r. do 31.01.2023 r.

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych w SP w Wilczętach w pomoce dydaktyczne do nauczani matematyki i przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu oraz przeszkolenie zostaną nauczyciele do pracy z uczniami tą metodą.

W czasie trwania projektu zostaną zorganizowane:

a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych dla uczniów, którzy mają trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego dla przedmiotów przyrodniczych i matematyki,

b) dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych,

c) koła zainteresowań,

Wsparciem zostaną także objęci rodzice/opiekunowie uczniów, którzy podniosą swoje kompetencje wychowawcze.

Zrealizowane będą następujące typy działań:

1) Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno – przyrodniczych w SP w Wilczętach

2) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki, niezbędnych do  prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu

3) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji matematyczno – przyrodniczych w oparciu o metodę eksperymentu

4) Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)

5) Podniesieni poziomu kompetencji wychowawczych rodziców / opiekunów uczniów w SP w Wilczętach

 Ogólna wartość projektu:  373 756,57 zł

Wkład Unii Europejskiej:  317 693,08 zł 

Informacji udziela kierownik projektu – tel. 55 233 82 10

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022