Beztroskie Przedszkolaki – Punkt Przedszkolny W Lipowinie

„Beztroskie przedszkolaki – Punkt Przedszkolny w Lipowinie”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu w partnerstwie z Gminą Braniewo, realizuje projekt „Beztroskie przedszkolaki – Punkt Przedszkolny w Lipowinie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 01.10 2020 – 01.03.2022

Projekt „Beztroskie przedszkolaki-Punkt Przedszkolny w Lipowinie” skierowany jest do 25 dzieci i ich rodziców. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału dzieci w wieku 3-4 lat w edukacji przedszkolnej w Gminie Braniewo w okresie 10.2020- 03.2022 przez utworzenie i prowadzenie jednego punktu przedszkolnego zapewniającego 25 miejsc.  

 W ramach projektu realizowane są następujące typy działań:

1. Adaptacja pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w tym język angielski) w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zasady równości szans K i M.

3. Doskonalenie umiejętności zawodowych kadry PP

4. Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla przedszkolaków.

5. Organizacja cyklu warsztatów rozwoju umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów podopiecznych.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia umiejętności psychomotorycznych i społecznych u dzieci uczęszczających na zajęcia. Kadra PP podniesie swoje kompetencje w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy z rodzicami podopiecznych, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Dodatkowo wsparciem objęci zostaną rodzice, których udział w projekcie przyczyni się do wzrostu ich świadomości w zakresie wychowawczej roli przedszkola oraz wzrostu umiejętności wychowawczych. Projekt zakłada utworzenie punktu przedszkolnego w partnerstwie TPD w Elblągu z Gminą Braniewo, na bazie lokalowej Szkoły Podstawowej w Lipowinie.

 Ogólna wartość projektu:  507 395,32 zł

Wkład Unii Europejskiej:  430 789,96 zł

Informacji udziela kierownik projektu – tel. 55 2338210.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022