Rodzinnie znaczy aktywnie – integralny program wsparcia rodzin w Elblągu i powiecie elbląskim

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do projektu pn. „Rodzinnie znaczy aktywnie – integralny program wsparcia rodzin w Elblągu i powiecie elbląskim”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00: Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00: „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Głównym celem projektu jest: zwiększenie poziomu aktywności społecznej 30 osób (17K,13M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób samotnie wychowujących dzieci i rodzin wielodzietnych (11 rodzin) zamieszkałych na terenie Elbląga  i powiatu elbląskiego poprzez wykorzystanie instrumentów o charakterze społecznym w okresie 02.03.2020-31.03.2021.   

 

Bezpośrednim uczestnikom projektu oferujemy:

– profesjonalne poradnictwo dla rodzin: psycholog, prawnik, pedagog; 

– zajęcia wzmacniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny: dla osób dorosłych warsztaty w zakresie agresji, uzależnień, skutecznej komunikacji z dzieckiem, Szkoła dla Rodziców, zajęcia  wzmacniające umiejętności psychospołeczne prowadzone przez specjalistę ds. wizerunku, promujące zdrowy tryb życia, wsparcie psychologa, opieka i zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży;

–  zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i integrację ze środowiskiem lokalnym: zajęcia   rozwijające umiejętności spędzania czasu wolnego: zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, informatyczne, festyn rodzinny z udziałem animatora, wyjazd integracyjny.

W okresie ogłoszonego stanu epidemii w kraju uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny oraz mailowy.

Więcej informacji  pod numerem telefonu : 55 233 82 10

Załączniki do pobrania:

– Formularz rekrutacyjny do projektu

– Regulamin rekrutacji do projektu

Formularz rekrutacyjny wraz z regulaminem dostępny również  w Biurze TPD w Elblągu przy  ul. 1 Maja 37, adres e-mail: tpdzo@o2.pl, tel./fax – 55 233 82 10

Liderem projektu jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego  w Elblągu

Okres realizacji projektu:  2020-03-02 – 2021-03-31

Całkowita wartość projektu wyniesie: 244 876,25 zł

Wkład Unii Europejskiej: 208 144,81 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022