Opublikowano: 01.07.2022

O projekcie

Projekt Demokracja w życiu- życie w demokracji realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu jest inicjatywą obywatelską na rzecz zwiększenia świadomości obywatelskiej i społecznej zaangażowania młodzieży w lokalnym środowisku i ich udziału w życiu publicznym. Pomysł powstał w kontekście polepszenia poziomu aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwoju świadomego uczestnictwa w życiu społecznym  na poziomie lokalnym, naszej potrzeby wypracowania nowych, ciekawych dla młodych ludzi sposobów włączania się̨ w proces demokratyzacji życia oraz przy okazji poszukiwania partnerów do realizowania naszych pomysłów na młodzieżowe działania lokalne.  Efektem projektu ma być diagnoza zasobów i potrzeb w obszarze działania społecznego młodych, poprawa komunikacji między młodymi a pracownikami instytucji publicznych, pracownikami odpowiadającymi za politykę młodzieżową, a w rezultacie większa aktywność młodych wyrażona w formach mini-akcji lokalnych, mini-projektów. Uczestnikiem jest  grupa 100 młodych ze starszych klas ze szkół podstawowych w regionie, która przystąpi do działań projektowych. Dzięki udziałowi Partnerów będzie możliwy twórczy dialog polskich uczestników z ich rówieśnikami zza granicy oraz większe promowanie ich wspólnej pracy dzięki polskiemu Partnerowi.

Projekt koncentruje się̨ głównie na takich aspektach jak: świadome uczestnictwo młodych ludzi w mechanizmach demokracji przedstawicielskiej i rozwój u młodych ludzi kompetencji i umiejętności obywatelskich przez promowanie wyobraźni, kreatywności i innowacyjności w podejmowanych przez nich inicjatywach. Przeprowadzenie i wdrożenie działań́ obywatelskich przez młodzież̇ na rzecz zmian oraz działania projektowe stworzą̨ sytuacje do wymiany doświadczeń́, wzajemnego uczenia się̨ i rozpowszechniania dobrych praktyk w zakresie uczestnictwa młodzieży. Dzięki bezpośredniej formie uczestnictwa w naszym projekcie inni młodzi ludzie będą̨ mogli czynnościowo poznać́ naszą, lokalną koncepcję uczestnictwa młodzieży w demokracji przedstawicielskiej na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

Planowane działania

Faza pierwsza “Oswajanie Demokracji – akcje młodzieżowe”

1. Konkurs “Młoda demokracja”

2. Gry uliczne będą polegały na zapoznaniu

3. Mapa zasobów i potrzeb

Celem fazy pierwszej jest diagnoza stanu wiedzy nt. funkcjonowania demokracji na poziomie

lokalnym. To stanowi punkt wyjścia do rozwijania tematu i poszukiwania rozwiązań na dalszym etapie projektu.

Faza druga: “Działania partnerstwa dla demokracji” dla 100 uczestników, w tym przedstawicieli od Partnera zagranicznego

1. Warsztaty lokalne

2. Spotkanie z przedstawicielami Partnera zagranicznego w formule online

3. Międzynarodowe Warsztaty Młodzieży w Elblągu w formule hybrydowej: stacjonarnej i online.

I. Część warsztatowa

1. Warsztaty integracyjne/wprowadzające “ABC demokracji”:

1. Zdefiniować́ słowo “demokracja”

2. Co to jest demokracja?

4. Demokracja w teorii i praktyce.

5. Obszary demokracji

6. Demokracja wielopoziomowa (samorząd, rząd, UE)

7. Oddziaływanie demokratyczne:

8. Co wzmacnia demokrację?

9. Co ją osłabia?

II. “Demokracja informacji”

1. Narzędzia demokracji

2. W jaki sposób można wpływać́ na demokrację?

3. Jak kształtować́ demokrację?

4. Informacja, jako czynnik zwiększający świadomość́ obywatelską.

III. “Demokracja jednostki”

1. Młodzież̇ w demokracji

2. Rola młodzieży w procesie demokratyzacji

3. Wpływ młodzieży na demokracje

4. Jak polepszyć́ wpływ i zaangażowanie młodzieży w procesy demokracji

5. Czy demokracja dot. również̇ młodzieży?

IV. “Demokracja partnerstwa”

1. Obszary demokracji

2. Obszary gdzie demokracja. ułatwia życie

3. Gdzie demokracja jest przeszkodą?

4. Skutki uboczne demokracji

5. Sposób na demokrację

6. Wykład przedstawiciela Partnera na temat dobrych praktyk i innowacji w temacie angażowania młodych w sprawy społeczne (formuła online).

V. Wieczorki integracyjne

W celu podzielenia się̨ aspektami kulturowymi: zwyczaje, tradycje, skojarzenia, ważne postacie, cechy charakterystyczne.

Dyskusje panelowe “Porozmawiajmy o …” W trakcie warsztatów młodzi i pracownicy młodzieżowi zaproponują̨ tematy dotyczące demokracji, o których chcieliby porozmawiać́ i dowiedzieć́ się̨ więcej.

Faza trzecia: Ewaluacja, upowszechnienie “Zaszczepić́ aktywność́”

  1. Ewaluacja projektu na poziomie lokalnym
  2. Akcje społeczne, udział w innych projektach
  3. Spotkania i konsultacje
  4. Debaty społeczne
  5. Udział w projektach instytucji publicznych i NGOs
  6. Przygotowanie 5 skryptów na bazie wypracowanych ustaleń młodych podczas zrealizowanych działań w projekcie min. metoda przygotowania mapy zasobów i potrzeb przez uczestników.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022